Abonnementsavtale for studenter eller testbrukere av StreamBIM  

Abonnementsavtale for bruk av StreamBIM

Oppdatert: 3. Oktober 2018

Bakgrunn

Denne avtalen («Avtalen») er inngått mellom det selskapet du representerer (heretter omtalt som ”Kontoeier”) og Rendra AS. Avtalen regulerer kontoeiers bruk av StreamBIM, som har blitt utviklet og tilpasset av Rendra AS.

 

Skulle en bestemmelse i denne Avtalen bli erklært ugyldig eller ulovlig, eller hvis en bestemmelse av en eller annen grunn ikke kan håndheves, skal den ikke påvirke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene i Avtalen.

 

Ved å registrere en konto for bruk av StreamBIM via selskapets hjemmeside www.streambim.com eller på annen måte, får kontoeier tilgang til applikasjonstjenesten StreamBIM som er beskrevet i detalj på vårwebsiden, og Kontoeier godtar og aksepterer dermed å overholde vilkårene og betingelsene i denne Avtalen.

 

Personen som inngår avtalen på vegne av Kontoeier representerer og garanterer for at han eller hun har myndighet til å binde Kontoeier til vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

 

Avtalen trer i kraft mellom Kontoeier og Rendra AS fra datoen Kontoeier signerer tilbudsbrevet.

 

2 Definisjoner

 

Følgende definisjoner gjelder:

 

(A) «Tilknyttede selskaper” betyr ethvert selskap som direkte eller indirekte er kontrollert av en av partene. «Kontroll» betyr her direkte eller indirekte eierskap eller kontroll over mer enn 50 % av de stemmeberettigede aksjer.

 

(B) «Konfidensiell informasjon» betyr all brukerdata og konfidensiell informasjon gitt fra en part til den andre.

 

(C) «Brukere» betyr personer som er autorisert av Kontoeier til å få tilgang til og bruke StreamBIM under Kontoeiers avtale inkludert Brukere fra andre selskaper som arbeider i same prosjekt som Kontoeier.

 

(D) «Tjenesten» betyr StreamBIM, som er en webapplikasjonstjeneste levert av Rendra AS som en skytjeneste og en underliggende software som brukes i Tjenesten.

 

(E) «Abonnement» betyr rett til å få tilgang til og bruke Tjenesten StreamBim i løpet av en avtaleperiode og som er regulert i denne Avtalen.

 

(F) «Personopplysninger» betyr enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person; en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en online-identifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

 

(G) “Behandlingsansvarlig” betyr kontoeier, som bestemmer formålene og virkemidlene for behandling av Personopplysninger.

 

(H) “Databehandler” betyr Rendra AS, som behandler Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig.

 

(I) «Bestillingsskjema» betyr bestillingsdokumenter og registreringer gjort av Kontoeier på Rendra AS’ nettsted og utgjør en avtale mellom Kontoeier og Rendra AS.

 

 

3 Bestemmelser for bruk av tjenesten (StreamBIM)

 

(A) Registrering. Kontoeier må gi fullstendig og nøyaktig informasjon under registeringsprosessen.

 

(B) Abonnement. Rendra AS skal gjøre StreamBIM tilgjengelig for Kontoeier og dennes Brukere i tråd med  denne Avtalen gjennom hele avtaleperioden.  Kontoeier er innforstått med at kjøp av Abonnementet ikke er avhengig av levering av eventuell fremtidig funksjonalitet eller funksjoner, eller muntlige eller skriftlige lovnader gjort av Rendra AS i forhold til fremtidig funksjonalitet eller funksjoner.

 

(C) Kompatibilitet. Rendra AS vil informere om hvilke maskinvareenheter som Rendra AS kan brukes på https://streambim.com/en/ hvor minimumskravene som stilles til maskinvare og systemkrav for de anbefalte enhetene er defineres. Garantien som beskrives i avsnitt 11(a) gjelder kun for bruk på disse definerte enhetene.

 

(D) Support. Support utføres via e-post og telefon og er tilgjengelig i hele avtaleperioden i henhold til de vilkårene som er beskrevet på https://streambim.com/en/

 

(E) Tilgjengelighet. Rendra AS har som mål å gjøre tjenesten tilgjengelig 24/7/365 med så lite nedetid som mulig, og følger bransjens “best practice” for å oppnå dette. Rendra AS har som mål å tilby tjenesten med 99,9 % oppetid. Kontoeier er oppmerksom på at selv om dette er Rendra AS’ målsetting, vil nedetid kunne forekomme.

 

 

 

4 Spesifikke applikasjonskrav

 

Rendra AS tilbyr web-applikasjoner som lar Kontoeier og Brukere få tilgang til tjenesten på mobile enheter og desktop-maskiner som bruker browserne som; Chrome, Firefox og Safari.

 

For å unngå tvil:

 

Mobile enheter må kjøpes separat og er ikke inkludert i kontoeierens abonnement. Videre kreves en aktiv internett-tilkobling, og dette kan medføre datakostnader og/eller andre kostnader for kunden. Kunden må selv inngå egne avtaler om leveranse av internett/WIFI eller for leveranse av 3G/4G fra sin mobiloperatør.

 

Tjenesten bruker en streaming-teknologi hvor kvaliteten på brukeropplevelsen avhenger av båndbredde og nettverk. Vi anbefaler minst 3G på mobilnett eller tilsvarende. Tjenesten er for tiden kompatibel med Google Chrome, Firefox og Apple Safari.

 

Tjenesten fungerer ikke med Internet Explorer. De tekniske minimumskrav er 2GB RAM og støtte for WebGL. Dette vil kunne endres, og kunden finner informasjon om det som til enhver tid gjelder på våre websider https://streambim.com/en/

 

Tjenesten kan samle tekniske data, inkludert informasjon om programkræsj og brukerstatistikk. All bruk av 3-parts software/applikasjoner spesifisert for Tjenesten skal utgjøre en del av leveransen til kunden uten ekstra kostnader og bruk av tid, og bruken er underlagt vilkårene og betingelsene i denne Avtalen.

 

5 Retningslinjer for bruk av tjenesten

 

(A) Kontoeier er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer på hans/hennes konto og for eierskap av kontoen. Kontoeier og Brukerne skal overholde alle lover, forskrifter og konvensjoner som gjelder for Kontoeier i forbindelse med bruk av tjenesten såvel som andre lover knyttet til personvern, publisitet, databeskyttelse, elektronisk kommunikasjon og anti-spamming-lover.

 

(B) Kontoeier og Brukere skal bruke tjenesten kun til formål avtalt i kontrakten.

 

Kontoeier skal ikke:

 

(i)  forringe sikkerheten av Tjenesten,

 

(ii) gi tilgang til sin konto til personer som ikke er knyttet til prosjektet med mindre dette er avtalt,

 

(iii) logge på en server eller konto til tjenester som kontoeier ikke er autorisert til å ha tilgang til,

 

(iv) ødelegge eller gjøre deler av Tjenesten ubrukelig,

 

(v) lease, distribuere, lisensiere, selge eller på annen måte kommersielt utnytte tjenesten eller gjøre tjenesten tilgjengelig for en tredjepart.

 

(C) Kommunikasjon. Kontoeier er ansvarlig for all kommunikasjon som sendes gjennom Tjenesten, og skal overholde alle gjeldende lover og regler i forbindelse med bruk av kontoen. Kontoeieren kan ikke bruke Tjenesten for å kommunisere en melding eller materiell som

 

(i) er injurierende, skadelig for mindreårige, uanstendig eller utgjør pornografi;

 

(ii) krenker immaterielle rettigheter til en tredjepart eller på annen måte er ulovlig, eller

 

(iii) ville gi opphav til sivilrettslig ansvar, eller som

 

(iv) utgjør eller oppfordrer til handlinger som kan utgjøre en straffbar handling i henhold til gjeldende lover eller forskrifter.

 

(D) Brudd på retningslinjer for bruk. I tilfelle Kontoeier eller Brukere bidrar til vesentlig brudd på avsnitt 5C, vil Rendra AS forsøke å gi Kontoeier mulighet til å fjerne eller deaktivere tilgang til det misbrukte materiell eller innhold. Rendra AS forbeholder seg retten til umiddelbart etter eget skjønn å fjerne innhold som er ulovlig eller støtende uten å varsle Kontoeier på forhånd. Rendra AS forbeholder seg også retten til umiddelbart å suspendere tilgang til Tjenesten hvis slikt skjer og utgjør en trussel mot Tjenesten.

 

6  Personvern

 

(A) Rendra AS vil behandle Personopplysninger som en del av gjennomføringen av Tjenesten. Partene erkjenner at Kontoeieren vil være Behandlingsansvarlig for Personopplysningene. Rendra AS vil, med det formal å oppfylle Avtalen, behandle enkelte Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. Følgelig vil Rendra AS være Databehandler av Personopplysningene etter gjeldende personvernlovgivning.

 

(B) Kontoeieren er ansvarlig for innsamlingen, lovligheten, beskyttelsen og bruken av Personopplysninger som er lagret i systemet eller brukt i forbindelse med Tjenesten. Rendra AS vil ikke være ansvarlig for tap eller utlevering av Personopplysninger som skyldes Kontoeierens eller Brukernes utilstrekkelige sikring av passordene til brukerkontoen.

 

(C) Databehandleren forplikter seg til å kun behandle Personopplysninger i henhold til dokumenterte instrukser fra Behandlingsansvarlig, med mindre annet kreves i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Den Behandlingsansvarliges første instrukser til Databehandleren fremgår av Vedlegg 1. Databehandleren skal til enhver tid kunne dokumentere konkrete instrukser fra Behandlingsansvarlig. Databehandler skal umiddelbart underrette Behandlingsansvarlig dersom (i) Databehandler mener at en instruks gitt av Behandlingsansvarlig er i strid med Gjeldende personvernrett, og (ii) Databehandler mangler instruks om hvordan Personopplysninger skal behandles i en bestemt situasjon.

 

(D) Databehandleren garanterer at egnede tekniske og organisatoriske tiltak er implementert på en slik måte at (i) behandlingen av Personopplysningene oppfyller kravene til gjeldende personvernlovgivning og (ii) verner Brukernes rettigheter. Rendra AS vil også gjennomføre tekniske og fysiske tiltak for å beskytte Personopplysningene fra ødeleggelse, tap, endring, og ikke-autorisert utlevering til tredjepersoner eller ikke-autorisert tilgang av ansatte i Rendra AS.

 

(E) Dersom Brukeren, myndighetene eller andre ber om informasjon fra Databehandleren vedrørende behandlingen av Personopplysninger, skal Databehandleren henvise forespørselen til Behandlingsansvarlig. Databehandleren skal ikke, uten den Behandlingsansvarliges forhåndsgodkjenning, utlevere eller på annen måte gjøre Personopplysninger eller annen informasjon knyttet til behandlingen av Personopplysninger tilgjengelig for tredjeparter. Dersom Databehandleren, i henhold til gjeldende personvernlovgivning, er pålagt å utlevere Personopplysninger som Databehandleren behandler på vegne av Behandlingsansvarlig, er Databehandleren forpliktet til å umiddelbart informere Behandlingsansvarlig om dette, og be om konfidensialitet i forbindelse med utleveringen av informasjonen.

 

(F) Dersom Databehandler designer systemene mv. som behandler Personopplysninger, skal Databehandler påse at systemene mv. er designet i overensstemmelse med kravene til innebygd personvern og dataportabilitet etter gjeldende personvernlovgivning.

 

(G) Databehandler skal bistå Behandlingsansvarlig med å oppfylle sine forpliktelser etter Gjeldende personvernlovgivning. Slik bistand omfatter blant annet Behandlingsansvarliges plikt til å besørge tilstrekkelig behandlingssikkerhet, varsling ved databrudd, svare på forespørsler fra Brukerne om innsyn, korrigering, begrensning av behandlingen, sletting, og retten til å få oversendt kopi av de Personopplysninger som behandles.

 

(H) Databehandleren forplikter seg til å gi Behandlingsansvarlig all informasjon og nødvendig assistanse for å påvise at forpliktelsene i denne Avtalen og gjeldende personvernlovgivning er overholdt. Databehandler skal videre tillate og bidra til revisjoner, herunder inspeksjoner på stedet av Behandlingsansvarlig eller annen inspektør med fullmakt fra den Behandlingsansvarlige.

 

(I) Ved opphør av denne Avtalen skal Databehandler (i) avslutte all behandling av Personopplysninger og (ii) etter den Behandlingsansvarliges valg, slette og/eller tilbakelevere alle Personopplysninger og kopier av slike som er mottatt på vegne av den Behandlingsansvarlige. Plikten til sletting gjelder i den utstrekning gjeldende personvernlovgivning ikke krever at Personopplysningene lagres.

 

 

 

7 Tredjepartsleverandører

 

(A) Kjøp av ikke-StreamBIM-produkter and tjenester. Kontoeier aksepterer at tredjeparts tjenester som i dag ikke er en del av StreamBIM kan bli gjort tilgjengelig for Kontoeier av Rendra AS eller tredjeparter. Dersom Kontoeier beslutter å inngå en slik anskaffelse, skal dette utelukkende inngås mellom Kontoeier og gjeldende tredjepartsleverandør. Rendra AS garanterer ikke support til tredjeparts produkter eller tjenester.

 

(B) Databehandler kan ikke benytte seg av en underleverandør uten først å ha innhentet generell eller spesifikk skriftlig godkjennelse fra Behandlingsansvarlig. Det samme gjelder dersom Databehandler ønsker å foreta et skifte av underleverandør. Eventuelle godkjenninger gitt av Behandlingsansvarlig ved inngåelse av denne Avtalen følger av Vedlegg 1. Databehandleren skal sørge for at eventuelle godkjente underleverandører inngår skriftlige avtaler som pålegger dem de samme forpliktelsene med hensyn til vern av Personopplysninger som er fastsatt i denne Avtalen. Databehandleren er fullt ut ansvarlig overfor den Behandlingsansvarlige hva gjelder utførelsen av underleverandørenes forpliktelser.

 

8 Taushetsplikt

 

(A) Som en konsekvens av Avtalen kan partene motta konfidensiell informasjon inkludert, men ikke begrenset til, intern selskapsinformasjon som tjenester, spesifikasjoner, markedsinformasjon og lignende sensitiv informasjon. Partene er med dette enige om at de kun vil bruke slik sensitiv informasjon til å oppfylle Avtalen og at de ikke vil gi, verken direkte eller indirekte, denne informasjonen til en tredjepart annet enn som nødvendig for å holde Avtalen.

(B) Etter avtaleinngåelsens utløp skal ikke partene avsløre slik konfidensiell informasjon.

(C) De foregående bestemmelsene hindrer ikke fremleggelse av informasjon som, uten skyld hos partene, er offentlig kjent eller er nødvendig for å oppfylle gjeldene lovgivning.

(D) Hvis den mottakende part er tvunget av lovverket til å avsløre konfidensiell informasjon, skal denne varsle den andre part på forhånd. Den part som har avgitt konfidensiell informasjon skal selv kontakte myndighetene og avgi den informasjon som kreves/ønskes.

 

9 Priser

 

Pris for abonnement på Tjenesten er angitt i Avtalen. Avtalt pris og betingelser er basert på kjøp av Abonnementet, og ikke på faktisk bruk. Moms og andre avgifter til nasjonale og lokale myndigheter kommer i tillegg.

 

(A) Fakturering og betaling.  Med mindre annet er avtalt mellom partene, skal abonnementer betales med e-post-faktura.

 

(B) Forsinket betaling. Betaling som ikke er betalt innen forfallsdato skal forrentes med tillatt sats på utestående saldo pr. måned.

 

(C) Hvis Kontoeiers betaling er mer enn 14 dager forsinket, forbeholder Rendra AS seg retten til å suspendere kontoeiers tilgang til tjenesten.

 

(D) Skatter og avgifter. Rendra AS er ikke ansvarlig for merverdiavgift, nasjonale skatter eller avgifter (hvis noen) i denne Avtalen knyttet til Kontoeiers kjøp.

 

(E) Hvis Rendra AS mener det er nødvendig å pådra seg ekstra kostnader eller utgifter for å gi kunden support, skal dette avtales på forhånd mellom partene.

 

10 Rettigheter

 

(A) Proprietære rettigheter.  Tjenesten og alle immaterielle rettigheter deri og alle immaterielle rettigheter knyttet til levering og støtte er eid eller lisensiert av Rendra AS. Kontoeier erkjenner at all opphavsrett, IP, varemerker, varenavn, patentert og/alle andre immaterielle rettigheter som eksisterer som en del av leveransen og bruk i forbindelse med Tjenesten, eies kun av Rendra AS. Dette gjelder også endringer, oppgraderinger eller forbedringer utført i avtaleperioden.

 

(B) Kontoeiere og Brukere skal ikke:

 

(i) Fjerne eller skjule eventuelle meldinger om opphavsrett, varemerke eller andre proprietære merknader i eller på Tjenesten eller tilhørende dokumentasjon.

 

(ii) Modifisere, oversette eller lage avledede produkter basert på Tjenesten;

 

(iii) opprette en kobling til Tjenesten eller speile innholdet som finnes her eller gjøres tilgjengelig for kunden som følge av bruk av Tjenesten;

 

(iv) foreta omvendt utvikling, dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å avdekke kildekoden eller underliggende ideer eller algoritmer i Tjenesten;

 

(v) Tilgang til Tjenesten for å a) bygge et konkurransedyktig produkt eller tjeneste, eller b) kopiere ideer, egenskaper, funksjoner eller design av Tjenesten.

 

11 Varighet og oppsigelse

 

(A) Med mindre annet er avtalt, løper Avtalen fra den dag den er signert (den effektive dato) og fortsetter til utløp eller oppsigelse av Avtalen.

 

(B) Kontoeiers oppsigelse. Kontoeier kan kansellere kontoen og avslutte denne Avtalen når som helst ved å gi skriftlig varsel til Rendra AS. Deretter påløper 3 måneders oppsigelsestid som løper fra den 1. i den påfølgende måned. Abonnementsavgift løper i oppsigelsesperioden og refunderes ikke.

(C) Denne avtale kan sies opp av begge parter på følgende betingelser:

 

(i) Med tre måneders skriftlig varsel dersom vesentlige brudd på eller mislighold som definert i denne Avtalen,

 

eller;

 

(ii) umiddelbart, dersom en av partene blir gjenstand for konkursbegjæring eller andre forhold som for eksempel insolvens, avvikling eller overdragelse til fordel for kreditorer, eller;

 

(iii) umiddelbart ved vesentlige brudd på punkt 5 eller 6. Avgifter som skal betales i henhold til avsnitt 8 er ikke refunderbare.

 

(D) Avsnitt 7 til 14 skal bestå ved et eventuelt opphør eller utløp av denne Avtalen.

 

12 Garantier og ansvarsfraskrivelse

 

(A) Funksjonalitetsgaranti.  Rendra AS garanterer at Tjenesten i stor grad vil operere i samsvar med den presentasjon som ligger på WEB-sidene til Rendra AS.

 

(B) Ansvarsfraskrivelse. Tjenesten er en web-applikasjonstjeneste som det abonneres på som “as is”. Rendra AS forplikter seg ikke til å utvikle StreamBIM videre med nytt innhold selv om kunden ønsker dette. Rendra AS kan ikke garantere at alle feil i StreamBIM kan eller vil bli korrigert umiddelbart.

 

(C) Rendra AS garanterer ikke for at alle funksjoner i StreamBIM vil møte Kontoeierens krav eller at driften av Tjenesten vil være uavbrutt eller feilfri.

 

13 Ansvarsbegrensning

 

(A) Ansvarsbegrensning. Verken Kontoeier, Rendra AS eller underleverandører skal være ansvarlig for leveranser som ikke er avtalt i denne kontrakt. En beskrivelse av Tjenesten er tilgjengelig på selskapets nettsider til enhver tid, og den versjon som gjøres tilgjengelig for kunden er den versjon som foreligger i demoprosjektet av Tjenesten.

 

(B) Rendra AS forbeholder seg rett til å kreve betalt for utvikling av moduler som ikke er en del av Tjenesten da Avtalen ble inngått. Kunden står fritt til å si ja til å kjøpe nye moduler uten at dette svekker kundens kjøp.

 

(C) Kontoeier har til enhver tid ansvar for at brukerne har tilgang til siste oppdaterte tegninger og modellfiler. Kontoeier er ansvarlig for at brukerne alltid har tilgang til oppdaterte tegninger og modellfiler og kompilert BIM modell. Rendra AS kan ikke stå til ansvar dersom brukerne i et prosjekt utfører handlinger basert på ikke oppdaterte tegninger og BIM-modell.

 

(D) Kontoeier har til enhver tid ansvar for å lære opp sine brukere i bruk av Tjenesten før de begynner å bruke den. Rendra AS skal ikke stå til ansvar for feil og konsekvenser som følge av at brukere og enkeltpersoner som får tildelt brukerrettigheter til tjenesten utfører sitt arbeid feil.

 

14 Gjensidig erstatning

 

(A) Rendra AS skal holde Kontoeier skadesløs for ethvert tap, skade eller kostnad (inkludert rimelige advokathonorarer) som påløper I forbindelse med krav om søksmål og rettssaker laget eller rettet mot Kontoeier av en tredjepart med påstand om at bruk av Tjenesten krenker denne tredjeparts immaterielle rettigheter.

 

(B) Erstatning av Kontoeier. Kontoeier skal holde Rendra AS skadesløs for ethvert tap, skade eller kostnad (inkludert rimelige advokathonorarer) som påløper i forbindelse med krav laget eller reist mot Rendra AS av en tredjepart som følge av eller i forbindelse med Kontoeiers bruk av Personopplysninger eller Tjenesten.

 

15 Alminnelige bestemmelser

 

Denne Avtalen med tilbudsbrev, eventuelle vedlegg og endringer som er inngått skriftlig mellom partene, utgjør hele Avtalen mellom Kontoeier og Rendra AS og erstatter alle tidligere avtaler og diskusjoner.

 

(A) Markedsføring. Ingen av partene kan gi pressemeldinger knyttet til denne Avtalen uten den andre parts skriftlige samtykke. Hver av partene kan sette navn og logo på den andre parten i sin liste over kunder eller leverandører i samsvar med den andre parts standard retningslinjer.

 

(B) Forholdet mellom Kontoeier og Rendra AS. Kontoeier og Rendra AS er uavhengige kontraktsparter. Denne Avtalen skaper ikke en joint venture eller partnerskap mellom partene, og ingen av partene er autorisert som agent, ansatt eller representant for den andre part.

 

(C) Rendra AS kan revidere denne Avtalen innen avtaleperioden og plikter å meddele kunden/kontoeier om vesentlige endringer. Kontoeier plikter imidlertid å holde seg oppdatert om endringer i Rendra AS’ hjemmesider, hvor de gjeldende betingelser til enhver tid er tilgjengelige.

 

(D) Denne Avtalen og dens innhold og rettigheter eller forpliktelser skal ikke kunne overdras til tredjepart uten skriftlig samtykke fra den andre parten.

 

(E) Plikter og rettigheter for partene i denne Avtalen skal reguleres av norsk lov og rett uten hensyn til motstridende juridiske prinsipper. Partene samtykker til at den eksklusive jurisdiksjonen er Oslo tingrett, Norge.

 

(F) Eventuelle endringer knyttet til denne Avtalen skal være skriftlig og skal anses å ha blitt en del av Avtalen fra den dato som er avtalt.

 

(G) Force Majeure. Ingen av partene i denne Avtalen skal være ansvarlig overfor den andre for eventuelle feil eller forsinkelser i utførelsen av forhold som ligger utenfor selskapets kontroll inkludert, men ikke begrenset til, brann, arbeidsskader, statlig inngripen eller terrorisme, forutsatt at partene gir skriftlig varsel om slike forhold til den andre parten og bruker rimelige anstrengelser for å overvinne slike utfordringer.

 

 

Rendra AS

 

Attn: Daglig leder

Postboks 577

1327 LYSAKER

NORWAY

 

E-post: office@rendra.io

 

Kontakt oss

Strandveien 37, 1366 Lysaker

+47 24 07 67 67

 

office@rendra.io

 

 

 

Vedlegg 1

 

Databehandlingsinstruksjoner

 

Formål

 

Formålet med behandlingen av Personopplysningene er å kunne tilby Tjenesten, samt å utvikle og forbedre Tjenesten og dens sikkerhetsforanstaltninger.
Kategorier av data

 

Personopplysningene som blir behandlet består av selskapsnavnet til din arbeidsgiver, ditt navn, ditt telefonnummer og e-post adresse som blir registrer første gang du registrerer deg som en Bruker.
Kategorier av registrerte «Brukerne», omfatter individer som har blitt autorisert som Bruker og fått tilgang til Tjenesten av Kontoeieren, herunder underleverandører som arbeider på samme prosjekt som Kontoeieren.
Behandlingsvirksomhet/aktiviteter For å kunne benytte Tjenesten vil Databehandleren innhente og oppbevare navnet til selskapet Kontoeieren representerer, navnet til Brukeren, Brukerens e-post adresse og telefonnummer.
Oppbevaringstid/sletting Personopplysningene som blir behandlet vil bli slettet når Behandlingsansvarlig ikke lengre abonnerer på Tjenesten.
Lokasjon for behandlingsvirksomheten Amazon Web Services (AWS): Personopplysningene vi innhenter blir overført til Databehandlerens europeiske databehandlings senter som er lokalisert innen den Europeiske Union (EU) og/eller det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS). Lyd og videofiler er aldri overført ut av EU eller EØS.

 

Brukerne har tilgang til kundesupport og kundechat fra Intercom Inc. Selskapet er lokalisert i USA, men Intercom har sertifisert overholdelse av de forpliktelser som følger av Privacy Shield. Ved overføring av Personopplysninger til en Intercom-enhet utenfor EØS området, vil dette gjøres basert på Intercoms bindende virksomhetsregler som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for Personopplysningene og som er rettslig bindende for Intercom konsernet. De landene hvor Intercoms bindende virksomhetsregler ikke gjelder, vil Intercoms overføring basere seg på andre rettslige grunnlag ved overføringer utenfor EØS og Sveits, som EUs «modell kontrakt klausuler» eller rammeverket Privacy Shield.

Underleverandører

 

Behandlingsansvarlig gir Databehandleren fullmakt til å inngå avtaler med underleverandører for utførelsen av sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen. Forutsetningen er imidlertid at Databehandleren opprettholder en liste over underleverandører og gir beskjed til Behandlingsansvarlig før eventuelle tiltenkte endringer slik at Behandlingsansvarlig har mulighet til å protestere.

 

Behandlingsansvarlig har godkjent følgende underleverandører

·      Amazon Web Services (AWS)

·      Intercom